สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ DIGITAL ECONOMY 2016
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อมาปรับโมเดลธุรกิจให้ชัด สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน กับ หลักสูตรอบรม "แผนธุรกิจยุค 4.0 "
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs คลัสเตอร์อาหารในตลาด AEC
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครูมวยไทยโบราณ นานาชาติ ชั้นสูง"
ขอเรียนเชิญอบรม "ถามคือสอน" โดย รศ.ดร.รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ในวันที่ 25 ต.ค. 2559
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ BECIC 2016‏