ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัชุดสูท โครงการสนับสนุนสูทประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสอบราคา ม.อบ.(บศ)03/2559