สาส์นจากคณบดี

เขียนโดย Webmaster    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:51 น.

ขอแสดงความยินดีกับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นช่อ “กันเกราที่ ๒๙” และเป็น”สำเภาฟ้า”ลำที่ ๑๙  คณาจารย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจ

คณะบริหารศาสตร์ใช้ “เรือสำเภา” เป็นสัญลักษณ์ของคณะ  เรือสำเภายานพาหนะที่ใช้ในการค้าขายในอดีตซึ่งปัจจุบัน การทำธุรกิจระหว่างประเทศสามารถส่งมอบสินค้าได้หลากหลายช่องทาง  แต่เรือสำเภาก็ยังคงสัญลักษณ์ที่มีความหมายในการส่งมอบสินค้าทางทะเล  นักศึกษาควรพิจารณากำหนดเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เรือสำเภาจะพาเราไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ  ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อกับคลื่นลม สิ่งยั่วยุที่ทำให้นักศึกษาหลงหลุดจากเส้นทางเดินทางชีวิตการศึกษาที่นักศึกษามุ่งหมายไว้

คณะและคณาจารย์จะทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่มีต่อสังคม การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่เปิดกว้างมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และความใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเติมเต็มให้นักศึกษาได้พัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

สิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงจามสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนที่ผ่านมา  ทั้งในด้านการปรับสมดุลด้านการเรียนและกิจกรรมสังคม  การศึกษาข้อมูลและการใช้วิจารณญาณนของตนเองโดยการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และพี่ๆงานบริการการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชวยนักศึกษาสามารถฝ่าฟันปัญหาการปรับตัวในด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    อาจารย์เชื่อมั่นนักศึกษาใหม่ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้รับปริญญาในสี่ปีข้างหน้า

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน

รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805