วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะบริหารศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับสากล อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในเขตอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ (MISSION)

1.สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในเขตอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2.สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของสังคมทุกระดับ

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยบูรณการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

 

อัตลักษณ์

"สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

 

เอกลักษณ์

"ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลำน้ำโขง"

 

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805