ดาวน์โหลดเอกสาร งานการเงินและบัญชี คณะบริหารศาสตร์

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
  สรุประเบียบที่ใช้ภายในคณะบริหารศาสตร์
  ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินกองทุน
  แจ้งการดำเนินการเบิกจ่าย ปี 2557