หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
รวมภาพกิจกรรม


หลักการและเหตุผล 

วิถีชีวิตของคนอีสานนับได้ว่ามีความผูกพันกับงานบุญประเพณีต่างๆ อย่างใกล้ชิด  ไม่ว่าจะเป็นบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ การดำรงชีวิต ศาสนา  การระลึกถึงผู้ล่วงลับ  ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีงานบุญประเพณีแตกต่างกันไป
          ฮีตเป็นภาษาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงกับคำว่า "จารีต" ในภาษาไทยจารีตหมายถึงประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีทั้งหมด ๑๒ ประเพณีดังนี้(เทศการและประเพณี, มปป.)
                   1.  บุญออกพรรษา หรือบุญเดือนอ้าย, บุญเดือนเจียง
                   2.  บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน
                   3.  บุญข้าวจี่
                   4.  บุญมหาชาติ หรือ บุญพระเวส
                   5.  บุญสงกรานต์
                   6.  บุญบั้งไฟ
                   7.  บุญซำฮะ (ชำระ)
                   8.  บุญเข้าพรรษา
                   9.  บุญข้าวประดับดิน
                   10.  บุญข้าวสาก
                   11.  บุญออกพรรษา
                   12.  บุญกฐิน
วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ใน วันออกพรรษา นี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย
สำหรับ คำกล่าว ปวารณา มีคำกล่าวเป็นภาษาบาลีเป็นดังนี้ “สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ” มีความหมายว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้วจักประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดี รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการบุญออกพรรษา
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805